Regulamin sklepu i statut

Regulamin sklepu internetowego

      §1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym szkolenia-aac.pl prowadzony jest przez Edyta Tyszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edu Home Edyta Tyszkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8521586432, REGON 365282257, adres: ul. Parkowa 21, 71-622 Szczecin.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§  2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edu Home Edyta Tyszkiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8521586432, REGON
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym szkolenia-aac.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na witrynie internetowej szkolenia-aac.pl w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa lub treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest także odpłatny i nieodpłatny dostęp do określonych materiałów, szkoleń i treści w postaci plików komputerowych udostępnianych Klientowi na określony czas.
 14. Usługa – czynność niematerialna, taka jak porada, konsultacja, szkolenie, terapia świadczona na odległość lub w bezpośrednim kontakcie z klientem lub wskazanym przez klienta podmiotem oraz czynność mająca na celu wytworzenie dokumentów takich opinia, zalecenie terapeutyczne lub edukacyjne, program terapii lub nauczania, itp.
 15. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności pliki, programy i aplikacje istniejące i dostarczane Klientowi tylko w wersji cyfrowej.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Centrum neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, szkolenia-aac.pl EDU HOME Tyszkiewicz Edyta Parkowa 21 70-622 Szczecin
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@szkolenia-aac.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602-257-245
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 45 1050 1559 1000 0090 7166 1475
 5. Firma Centrum neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, szkolenia-aac.pl EDU HOME Tyszkiewicz Edyta jest firmą szkoleniową, wpisaną w rejestr firm szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/00023/2020
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Zasady składania Zamówienia

    W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk do koszyka; po czym wybrać przycisk- przejdź do kasy;
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 3. Zaakceptować niniejszy regulamin;
 4. kliknąć przycisk Kupuję i płacę:
 • w przypadku pomocy nieodpłatnych- kliknąć przycisk pobierz pomoc (pomoc- materiały w pdf- konsument ściąga samodzielnie na dysk komputera)
 • w przypadku pomocy odpłatnych- materiałów w pdf- konsument wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności, po opłaceniu- konsument otrzymuje email na wskazany adres w formularzu- gdzie samodzielnie pobiera pomoc w pdf.
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka pocztowa, kurierska.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 2. Termin realizacji zamówienia znajduje się w opisie produktu.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 • 5.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kart płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione lub przekazane nieodpłatnie Produkty w szczególności zaś treści cyfrowe w celu ochrony praw autorskich mogą być trwale oznakowane w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie Klienta, który je zakupił.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania i kopiowania Produktów (w całości lub we fragmentach).
 4. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej treści cyfrowych lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 5. Niedozwolone jest dystrybuowanie Produktów, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie w § 3 adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary reklamowane należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
S  T  A  T  U  T
Centrum neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, szkolenia- aac.pl, EDU HOME Tyszkiewicz Edyta
Instytucji szkoleniowej
 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 
 1. szkolenia-aac.pl jest Instytucją szkoleniową, zwaną dalej „firmą szkoleniową”.
 2. Firma szkoleniowa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Organem prowadzącym jest Centrum neurorehabilitacji, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, szkolenia-aac.pl, EDU HOME Tyszkiewicz Edyta
 1. Siedziba firmy szkoleniowej znajduje się w miejscowości Szczecin.
 2. Adres firmy: Szczecin ul. Parkowa 21 71-622 Szczecin.
 3. Działalność szkoleniowa odbywa się w siedzibie i poza siedzibą firmy, w wynajętych lub użyczonych do tego pomieszczeniach, bądź online, według odrębnych umów.
 

Rozdział 2

Cele i zadania Firmy szkoleniowej

§ 2

 1. Celem Firmy jest organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz doskonalenia zawodowego.
 2. Do zadań Firmy należy w szczególności:
 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli i innych pracowników oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych poprzez prowadzenie w szczególności szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów konferencji, wykładów, prelekcji, spotkań w systemie stacjonarnym, nauczania na odległość lub mieszanym z zakresu:
 1. wykorzystywania różnorodnych form i metod pracy w dydaktyce szkolnej, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć;
 2. wdrażania zmian w szkole lub placówce wynikających z wprowadzanych regulacji prawnych;
 3. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce szkolnej;
 4. motywowania i oceniania;
 5. monitorowania realizacji podstawy programowej, wykorzystania wyników egzaminów i diagnoz w organizacji i ewaluacji pracy szkoły;
 6. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym m.in. uczniom zdolnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 7. terapii dzieci, młodzieży i dorosłych;
 8. edukacji językowej;
 9. edukacji prawnej;
 10. edukacji multimedialnej;
 11. edukacji artystycznej;
 12. poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • realizacja innych zadań służących podnoszeniu jakości nauczania i efektów kształcenia.

§ 3

 1. Zadania firmy są realizowane przy udziale wykwalifikowanej kadry posiadającej stosowne uprawnienia lub kompetencje:
 • nauczyciele;
 • nauczyciele akademiccy;
 • specjaliści niebędący nauczycielami;
 • inne osoby w zależności od kwalifikacji i potrzeb;
 • pracownicy administracji i obsługi.
 1. Stosowane powyżej w ust. 1 określenia uprawnień lub kompetencji nie są nazwami stanowisk pracy w rozumieniu kodeksu pracy oraz struktury organizacyjnej organu prowadzącego.
 2. Firma może organizować i prowadzić formy kształcenia i doskonalenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie organu prowadzącego, szkół, placówek oraz innych podmiotów.
 3. Organizując doskonalenie, właściciel firmy każdorazowo określa:
 • warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;
 • procedury sprawdzania przebiegu kształcenia uczestników;
 • sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych,
 • formy ewaluacji doskonalenia;
 • zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników;
 • sposób i tryb wnoszenia reklamacji.

§ 4

 1. Firma używa stempli nagłówkowych (adresowych) i imiennych.
 2. Firma posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo Firmy
 • Zabrania się wykorzystywania nazwy i logo firmy bez uprzedniej pisemnej zgody dyrektora Placówki.
 1. Materiały dydaktyczne, edukacyjne, informacyjne i promocyjne opracowane przez firmę lub na jej zlecenie, są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5

Decyzję o likwidacji firmy podejmuje organ prowadzący.  

§b6

 1. Zmiany w Statucie firmy dokonywane są przez organ prowadzący w trybie właściwym do jego uchwalenia z inicjatywy własnej organu prowadzącego lub w przypadku zmian obowiązującego w tym zakresie prawa.
 2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają formy pisemnej.

Szczecin 30.12.1999r