Szkolenia

Szkolenia komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sklep-aac.pl

 1. Poniższy regulamin dotyczy szkoleń organizowanych przez szkolenia-aac.pl; Centrum neurorehabilitacji komunikacji alternatywnej i wspomagającej Edyta Tyszkiewicz zwany dalej „Organizatorem”. z siedzibą w Szczecinie, Parkowa 21, 71-622 Szczecin.
 1. Wszystkie informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie internetowej Organizatora szkolenia-aac.pl.
 2. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę internetową organizatora przestrzegając terminu określonego w opisie szkolenia.
 3. Warunkiem rejestracji na szkolenie jest dokonanie wpłaty.
 4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).
 6. Cena szkolenia komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Bufet kawowy-w przypadku szkolenia stacjonarnego. Organizator zapewnia podczas szkolenia odpowiednio przystosowaną salę szkoleniową dla wszystkich uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione w miejscu szkolenia.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana grupa uczestników lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez niego kwoty w terminie 5 dni roboczych.
 9. Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego szkolenia
 10. Zajęcia w ramach szkolenia realizowane są według określonego harmonogramu (dostępny na stronie organizatora). Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w programie szkolenia i szczegółów organizacyjnych.
 11. Wszystkie szkolenia dostępne w ofercie organizatora oraz wykorzystywane na nich materiały są chronione prawami własności intelektualnej.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uczestnik szkolenia

 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu- ze względu na to, że zaświadczenia będące potwierdzeniem udziału w szkoleniu wystawiane są zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji, uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych.
 2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik dokonuje: telefonicznie pod numerem:  602-257-245, drogą mailową: biuro@szkolenia-aac.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu: w terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu wpłaconej pełnej kwoty (termin zwrotów wpłat wynosi do 3-5 dni roboczych),w terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia Organizator dokona zwrotu 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie (termin zwrotów wpłat wynosi do 3-5 dni roboczych),w terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3.  Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w postaci zdjęć zrobionych podczas szkolenia. Szkolenie może być filmowane oraz fotografowane przez organizatora. Uzyskane materiały mogą być publikowane na stronie https://szkolenia-aac.pl/ oraz na kanale społecznościowym https://www.facebook.com/komunikacjaalternatywnaiwspomagajaca/
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i Ppoż., jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.