Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia rad pedagogicznych. Naszym założeniem jest wszechstronne wsparcie w  doskonaleniu zawodowym, osób pracujących z dziećmi niemówiącymi. Oferujemy profesjonalne szkolenia rad pedagogicznych w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).  Dopasowane do indywidualnych potrzeb placówek. Oferujemy również superwizje przeszkolonych kadr dotyczące wdrażanych oddziaływań. Oznacza to pomoc w wdrażaniu uzyskanej wiedzy.

Ponieważ:

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) jest najistotniejszym  z oddziaływań wobec osób niemówiących.

  • 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zobowiązuje do wprowadzania AAC:
  • W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne:
  • 4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
  • Wspomaganie komunikacji językowej w edukacji

Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy również pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków  Preadopcyjnych i organizacji pozarządowych.

Celem omówienia indywidualnej oferty, prosimy o KONTAKT

Wpis do instytucji szkoleniowych:

EDU HOME TYSZKIEWICZ EDYTA- RIS 2.32/00023,2020